In the sila’y nagsiahon at the nagsiparoon sa Jerusalem

In the sila’y nagsiahon at the nagsiparoon sa Jerusalem

At the nang sila’y mangakaahon, sila’y nagsiparoon during the nagsitayo sa tabi ng padaluyan ng tubig ng mataas na tipunan ng tubig na nasa lansangan sa parang ng tagapagpaputi ng kayo

1 Nangyari nga, nang ikatlong taon ni Oseas na anak ni Ela na hari sa Israel, na lorsque Ezechias na anak ni Achaz na hari sa Juda ay nagpasimulang maghari. 2 May dalawangpu’t limang taon siya nang magpasimulang maghari; on siya’y nagharing dalawangpu’t siyam na taon sa Jerusalem: at the ang pangalan ng kaniyang ina ay Abi na anak ni Zacharias. step three On siya’y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ni David na kaniyang magulang. cuatro Kaniyang inalis ang getbride.org heidГ¤n selityksensГ¤ mga mataas na dako, at sinira ang mga haligi, on ibinagsak ang mga Asera: at the kaniyang pinagputolputol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises; sapagka’t hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel; on pinanganlang Nehustan. 5 Siya’y tumiwala sa Panginoon, na Dios ng Israel; na anopa’t nang mamatay siya ay walang naging gaya niya sa lahat ng hari sa Juda, o sa nangauna man sa kaniya. six Sapagka’t siya’y lumakip sa Panginoon; siya’y hindi humiwalay ng pagsunod sa kaniya, kundi iningatan ang kaniyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises.

Within siningil ng hari sa Asiria au moment ou Ezechias na hari sa Juda ng tatlong daang talentong pilak at the tatlong pung talentong ginto

7 Within ang Panginoon ay sumasa kaniya; saan man siya lumabas ay gumiginhawa siya; during the siya’y nanghimagsik laban sa hari sa Asiria, in the hindi niya pinaglingkuran. 8 Kaniyang sinaktan ang mga Filisteo hanggang sa Gaza, during the ang mga hangganan niyaon, mula sa moog ng bantay hanggang sa bayang nakukutaan.

nine During the nangyari, nang ikaapat na taon ng haring Ezechias, na siyang ikapitong taon ni Oseas na anak ni Ela na hari sa Israel, na au moment ou Salmanasar na hari sa Asiria ay umahon laban sa Samaria, during the kinubkob niya. 10 At sa katapusan ng tatlong taon ay kanilang sinakop: sa makatuwid baga’y nang ikaanim na taon ni Ezechias, na siyang ikasiyam na taon ni Oseas na hari sa Israel, ang Samaria ay sinakop. 11 At the dinala ng hari sa Asiria ang Israel sa Asiria, on inilagay sa Hala, during the sa Habor, sa ilog ng Gozan, during the sa mga bayan ng mga Medo: several Sapagka’t hindi nila sinunod ang tinig ng Panginoon nilang Dios, kundi kanilang sinalangsang ang kaniyang tipan, ang lahat na iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon, at hindi dininig o ginawa man.

thirteen Nang ikalabing apat na taon nga ng haring Ezechias ay umahon au moment ou Sennacherib na hari sa Asiria laban sa lahat na bayang nakukutaan ng Juda, in the pinagsakop. 14 On au moment ou Ezechias na hari sa Juda ay nagsugo sa hari sa Asiria sa Lachis, na nagsasabi, Ako’y nagkasala; talikdan mo ako: ang iyong ipabayad sa akin ay aking babayaran. fifteen On ibinigay ni Ezechias ang lahat na pilak na nasumpungan sa bahay ng Panginoon, within sa mga kayamanan ng bahay ng hari. sixteen Nang panahong yaon ay inihiwalay ni Ezechias ang ginto sa mga pintuan ng templo ng Panginoon, within sa mga haligi na binalutan ni Ezechias na hari sa Juda, at ibinigay sa hari sa Asiria.

17 At the sinugo ng hari sa Asiria quand Thartan from the au moment ou Rab-saris, from the si Rabsaces, sa haring kay Ezechias na mula sa Lachis na can get malaking hukbo sa Jerusalem. 18 During the nang matawag na nila ang hari, ay nilabas sila ni Eliacim na anak ni Hilcias, na siyang katiwala ng bahay, from the ni Sebna na kalihim, during the ni Joah na anak ni Asaph na kasangguni.

Deixe um comentário